بنیاد نیکو کاری ماهتاب سازان ایرانیان

حمایت مستقیم

به هر میزانی می توانید در حمایت از بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان سهیم باشید.

میزان حمایت ( به ریال ) :

شما با پرداخت این مبلغ تایید می کنید که با قوانین بنیاد نیکوکاری ماه تاب سازان موافق هستید.